نمونه اثر با خودکار

نام اثر زین آتش نهفته

نمونه اثر با خودکار با یک بار حرکت توسط بنیان گذار و مبتکر خوشنویسی با ابزار روزمره به تحریر در آمده است. سال 1374 شعر حافظ

نمونه اثر با خودکار

نام اثر تذهیب خط

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید (شعر از حضرت حافظ) با خودکار در چند رنگ به تحریر درآمده است در سال 1376 توسط بنیان گذار و مبتکر خوشنویسی نوین نوشته شده است.

نمونه اثر با خودکار

نام اثر باغ گل

خانهٔ دل ما را از کرم، عمارت کن! پیش از آنکه این خانه رو نهد به ویرانی ما سیه گلیمان را جز بلا نمی‌شاید بر دل بهائی نه هر بلا که بتوانی (شعر از شیخ بهایی ) این اثر در سال 1376 توسط بنیان گذار و مبتکر خوشنویسی نوین با خودکار به تحریر درآمده است .

نمونه اثر با خودکار

نام اثر دشت عشق

خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم امید در شب زلفت به روز عمر نبستم طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم (شعر از حضرت حافظ ) ) این اثر در سال 1376 توسط بنیان گذار و مبتکر خوشنویسی نوین با خودکار به تحریر درآمده است.

نمونه اثر با خودکار

نام اثر چشم دل

شم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی گر به اقلیم عشق روی آری همه آفاق گلستان بینی ( شعر از هاتف اصفهانی ) این اثر در سال 1370 توسط بنیان گذار و مبتکر خوشنویسی نوین با خودکار به تحریر درآمده است.

نمونه اثر با خودکار

نام اثر تذهیب خط

گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم . (شعر از حضرت حافظ) این اثر در سال 1376 توسط بنیان گذار و مبتکر خوشنویسی نوین با خودکار به تحریر درآمده است.

نمونه اثر با خودکار

نام اثر چلیپا شکسته

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد . (شعر از حضرت حافظ ) ) این اثر در سال 1376 توسط بنیان گذار و مبتکر خوشنویسی نوین با خودکار به تحریر درآمده است.